Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την χρήση της σελίδας, εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή υπηρεσιών και επικοινωνίας για την σωστή εξυπηρέτηση. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία μας για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του καθώς και χρήσης της σελίδας και επικοινωνίας ως προς την σωστή εξυπηρέτηση.Υπάρχει Δικαίωμα στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.